leczenie nerwicy
leczenie depresji
psycholog dzieci�cy wroc�aw psychoterapia wroc�aw psychoterapia psychoterapia
psychoterapia psychoterapia psychoterapia psychoterapia psychoterapia
psychoterapia psychoterapia
psychoterapia psychoterapia Co to jest psychoterapia ?
 

Psychoterapia

Wspczenie okrelenie psychoterapia odnosi si do bardzo wielu rozmaitych procedur, nieraz niemajcych nic wsplnego z leczeniem ( a wic niebdcych "terapi") Nazywa si tym sowem nawet zwyczajn yczliwo czy kultur w interakcjach z drugim czowiekiem. To, e dziki takiemu zabiegowi czyli wczeniej wspomnianej yczliwoci czy kulturze - wobec pacjenta mona rwnie uzyska popraw nastroju lub pozytywne zmiany nie oznacza jeszcze charakteru zmiany trwaej. Najczciej takie oddziaywanie jest chwilowe, gdy otaczajc pacjenta yczliwoci - sprawiamy, e otrzymuje on od terapeuty zainteresowanie, szacunek (tak czsto potrzebny w nawizaniu poprawnej relacji) - co jest czsto bardzo istotnym czynnikiem, ktry wpywa na chwilow zmian poczucia danej osoby. Jednak psychoterapia to co wicej.
 
Terapeuta nie tylko powinien wpywa na chwilowy stan pacjenta - ale moe - a waciwie przede wszystkim powinien skupi si na gwnym celu terapii jakim jest uzyskanie trwaej zmiany w przeywaniu oraz ustpieniu objaww chorobowych, poniewa tylko taka pomoc moe spowodowa istotne zmiany w sytuacji osoby poddajcej si terapii. To sam pacjent, mwic wprost, powinien nauczy si sam z siebie posiada umiejtno do zmiany swojego samopoczucia - innymi sowy - sam powinien radzi sobie w sposb konstruktywny w obliczu problemw jakie stawia przed nim ycie na co dzie a nie wykorzystywa do tego celu wiedz i umiejtnoci terapeuty. Celem jest rwnie uzyskanie takiego rezultatu w czasie, ktry pozwoli osobie rozwizywanie przyszych problemw ju bez udziau psychoterapii.
 
Przedstawiony powyej zarys ze wzgldu na struktur jak i czas zmian stanowi czsto duy problem w okreleniu czym jest "psychoterapia". Naley j odrni od dziaa doranych, ktre w danym momencie ycia mog przynie pacjentowi zmian samopoczucia (na pozytywn) Naley te pamita o tym , e to jest tylko jedna z form pomocy - bardziej utosamiana z doran pomoc psychospoeczn ni z waciw terapi. Waciwa terapia ma na celu wprowadza w ycie pacjenta stae zmiany w jego odczuwaniu i przeywaniu. Tylko taki efekt mona rozpatrywa jako waciwy miernik poprawnie przeprowadzonej terapii. Oczywicie w trakcie terapii dorana pomoc jest rwnie wskazana a w niektrych momentach nawet konieczna. Jednak bez trwaych zmian nie moe by mowy o psychoterapii a tylko o doranej pomocy psychospoecznej.
 
Powoujc si na sowa profesora Aleksandrowicza psychoterapia jest to:
Zesp procedur leczniczych, stosowanych w leczeniu pacjentw chorujcych na zaburzenia, w ktrych rdo - zgodnie z istniejcym stanem wiedzy - czynniki psychospoeczne maj istotne znaczenie. Jest to szczeglna forma komunikacji midzy osobami (kontakt interpersonaly), w ktrej jedna osoba - Psychoterapeuta - oddziauje na drug - pacjenta (lub grup pacjentw przy terapii grupowej), posugujc si psychologicznymi i spoecznymi, werbalnymi i niewerbalnymi sposobami wpywania na stan psychiczny chorego. S to wiadome i planowane dziaania, realizujce w miar moliwoci uzgodnione midzy chorym a terapeut - cele, umoliwiajce uwolnienie pacjenta zarwno od objaww, jak i od przyczyn. Zaznacz tutaj, e mwimy o trwaej zmianie sposobu przeywania i samopoczucia - a nie chwilowej poprawie.
 
Proces psychoterapeutyczny jest wic oddziaywaniem na przeywanie jednostki, korygujcym specyficzne zaburzenia tego przeywania, a w konsekwencji take na stan somatyczny chorego. W odrnieniu od farmakoterapii (ktra ma za cel niwelowanie objaww np. zmniejszenie si dolegliwoci somatycznych ), narzdziem psychoterapii s oddziaywania psychologiczne - bodce, ktrych rdem jest psychoterapeuta dysponujcy wiedz o sposobach prowokowania zmian i umiejtnoci psychospoecznego oddziaywania. Psychoterapia nie jest tylko swobodn rozmow, wymian zda i faktw. Skada si na ni procedura oraz sposoby dziaania, ktre bazuj na konkretnej teorii. Skuteczno tych procedur zostaa zbadana. Sama ju rozmowa moe poprawi stan pacjenta - jednak nie jest to jeszcze proces terapeutyczny w tym sensie rozumiany. To, e pacjent moe wypowiedzie si i porozmawia o wasnych problemach - ma dziaanie terapeutyczne - ale jest to jeden z wielu skadnikw, ktre wchodzi w proces terapeutyczny. Dobry terapeuta uywa metod sprawdzalnych (psychoterpia wrocaw), bazuje na zdobytej wiedzy i udziela pomocy w sposb zgodny z paradygmatem w jakim pracuje (np. ujcie: psychodynamiczne, poznawcze, proces, etc.) Terapeuta moe korzysta z kilku teorii i stosowa metod heurystyczna, ktra czy rne rodzaje metod terapeutycznych wyprowadzonych z konkretnych teorii.
 
Psychoterapia stara si o stworzenie takiej relacji midzy psychoterapeut a pacjentem oraz o sterowanie t relacj tak, aby w wyniku spotka pacjent mg pozna ukryte znaczenie swoich objaww i przyczyny jego zaburze. Dziki takiemu zabiegowi pacjent moe wypracowa nowe formy funkcjonowania, a przy tym lepiej zrozumie motywy swojego dotychczasowego przeywania i dziaania. Wanie odnalezienie takich zwizkw midzy przeywaniem a sytuacj spoeczn wydaje si by szczeglnie wane. Zdarza si, e w procesie psychoterapeutycznym pacjent ju po kilku spotkaniach potrafi zauway pewne zalenoci kierujce jego funkcjonowaniem. Czsto jednak jest tak, e niektrzy pacjenci potrzebuj na to znacznie wicej czasu.
 
Znaczenie terminu psychoterapia jest tematem czsto podejmowany w pimiennictwie. W zwizku z tym nie ma jednaj definicji psychoterapii. A na pewno nie jest nim konsekwencja czy radykalizm ( nie jest to co takiego jak chirurgia - nie da si czego usun lub wyci ) W tym miejscu chciabym zwrci uwag na jeden aspekt. Pacjenci czsto maj przekonanie, e uczestniczc w terapii mog liczy na to, e terapeuta rozwie za nich ich wasne problemy. W tym miejscu chciabym si na moment zatrzyma. Co to znaczy rozwiza wasne problemy ? Czy psycholog i psychoterapia rozwizuj problemy ? Jeeli psycholodzy mieliby rozwizywa problemy to musieliby posugiwa si jak magiczn moc pozwalajc im na wchodzenie w umys kadego pacjenta - bo jak mona by wytumaczy fakt, e rozwizuj te problemy w sposb wg nich najlepszy dla samego zainteresowanego? Moe to zabrzmi nieco dziwnie, ale psychoterapeuci i sam proces psychoterapeutyczny nie rozwizuj problemu. Raczej naley traktowa to jako rodek do rozwizania wasnych problemw. Jest to pewien zabieg, ktry pozwala pacjentowi przyjrze si wasnym problemom - to tak jakby zobaczy je z innej perspektywy. Dziki temu pacjent uzyskuje wgld we wasne przeywanie, wasne moliwoci oraz wasne sposoby jakimi posuguje si do rozwizywania problemw. Kolokwialnie mona by powiedzie, e psychoterapia rozwizuje problem rozwizywania problemw. Ale nie rozwizuje problemw pacjenta - tylko problem jaki pacjenci maj ze strategiami rozwizywania problemw. Pomaga nam zobaczy w jaki sposb przeywamy nasze problemy, pomaga zobaczy jak do nich podchodzimy, jakie wybieramy rozwizania. Czasami zdarza si e sami nie wiemy dlaczego reagujemy w taki a nie inny sposb. Terapia konfrontuje nasze potrzeby z sposobami w jaki sposb je realizujemy. Na terapii uczymy si jak je rozwizywa - natomiast naszych problemw jako takich nie rozwizujemy. Przeywanie problemw to rwnie tylko jeden z wielu komponentw, ktry wchodzi w proces terapeutyczny.
 
Terapia rwnie pomaga nam zrozumie jak y w zgodzie ze sob, z wasnymi potrzebami. Jak realizowa nasze potrzeby w zdrowy sposb (zdrowy dla nas samych). Psychoterapi nazywa si uczenie tego, jak by wolnym, jak naley y i czym si kierowa, wyjanienie, jaki jest ten wiat i w co naley wierzy (ciekawe skd wiedza o tym psychoterapeuci?), pomaga zrozumie czego potrzebujemy, pozwala nam zrozumie partnera , uczynienie jak by wolnym a nawet dotyczy tak podstawowych spraw jak by yczliwym, uczciwym zwaszcza wobec siebie. Pamitajmy, e wszystko co pomaga ludziom uzyska dobre samopoczucie jest waciwe i wartociowe i jeli chc z tego korzysta powinno to by dostpne. Cho nie musi to nazywa si to psychoterapi.
 
Czasami psychoterapi kojarzymy z tym, e skoro kto potrzebuje pomocy psychoterapeuty to musi by z nim co nie tak lub znaczy e jest "wariatem". Tak nie jest - niektre osoby maj problemy w pracy, inni cierpi z powodu dolegliwoci cielesnych np. chorych nerek a niektrzy po prostu potrzebuj pomocy w nauczeniu si jak przeywa. Z bada WHO wiatowej Organizacji Zdrowia wynika, e okoo 30 % ludzi w cigu swojego ycia zostaje dotknitych problemami spowodowanymi zaburzeniami w przeywaniu (potocznie zwan nerwic). To tak jakby powiedzie, e co 3 czy 4 osoba z jak mamy kontakt moe jest lub w przyszoci bdzie miaa problem z przeywaniem lub objawy zwizane z tym zaburzeniem.
 
Kady czowiek jest indywidualn jednostk, ma wasne potrzeby, posiada wasny sposb reagowania na rne sytuacje - dlatego te trzeba by bardzo ostronym i czsto posugiwa si metod godzenia sprzecznoci (dialektyk) w podchodzeniu do problemw rnych osb. Nie ma jednaj obiektywnej prawdy, nawet wiedza jest przez czowieka nabywana a nie jest odzwierciedleniem rzeczywistoci - dlatego tez kady czowiek sam musi zdefiniowa czego oczekuje od psychoterapii.
 

Psychoterapia Wrocaw

Ja polecam, aby nazywa psychoterapi pewien okrelony sposb leczenia, ktry ma na celu wprowadzaniu trwaych zmian za pomoc wiadomych technik psychologicznych majcych na celu usunicie zaburze w przeywaniu - ktre s przyczyn dolegliwoci i stanu dysfunkcji .
psychoterapia psychoterapia
psychoterapia