leczenie nerwicy
leczenie depresji
psycholog dzieci�cy wroc�aw psychoterapia wroc�aw psychoterapia psychoterapia
psychoterapia psychoterapia psychoterapia psychoterapia psychoterapia
psychoterapia psychoterapia
psychoterapia

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony zosta przez Walne Zgromadzenie Delegatw Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawow wykadni zasad etycznych obowizujcych czonkw Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , co zostao wyraone w statucie Towarzystwa.
 
Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa naley do tych dziedzin ludzkiej aktywnoci, w ktrych centrum zainteresowania i oddziaywa jest czowiek. Relacje interpersonalne nawizywane przez psychologa wystpujcego zarwno w roli praktyka jak badacza czy nauczyciela podobnie jak wszelkie relacje midzyludzkie posiadaj zawsze wymiar etyczny. Relacje te maj jednak szczeglny, niesymetryczny charakter wynikajcy z przewagi kompetencji interpersonalnych po stronie psychologa, ktry dysponuje specjalistyczn wiedz i technikami sucymi do poznawania innych ludzi i oddziaywania na nich. Rola zawodowa psychologa obejmuje ingerencj w sposb istnienia drugiego czowieka jako indywidualnej i niepowtarzalnej caoci, ingerencj, ktrej skutki mog by nieodwracalne. Te okolicznoci decyduj o znaczeniu przestrzegania zasad etyki zawodowej w dziaalnoci psychologw i uzasadniaj stawianie im wysokich wymaga etycznych.
 
Naczeln wartoci dla psychologa jest dobro drugiego czowieka. Celem jego dziaalnoci profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwizywaniu trudnoci yciowych i osiganiu lepszej jakoci ycia na drodze rozwoju indywidualnych moliwoci oraz ulepszaniu kontaktw midzyludzkich.
 
Zobacz: Psychoterapia Wrocaw W badaniach cel ten istnieje w dalszej perspektywie. Kontakt nawizywany w celach badawczych, jeli w swoich zaoeniach nie ma by pomocny, to w kadym razie nie powinien przynie uszczerbku osobom uczestniczcym w badaniach.
 
Mimo rnych porzdkw moralnych i wiatopogldowych istnieje zesp podstawowych wartoci humanistycznych, ktre znalazy wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka ONZ. W swoich czynnociach zawodowych psycholog zawsze powinien respektowa te podstawowe wartoci, zwaszcza godno osoby ludzkiej, podmiotowo i autonomi czowieka i jego prawo nieskrpowanego rozwoju. Psycholog uznaje prawo kadego czowieka do kierowania si wasnym systemem wartoci, dokonywania wasnych wyborw, jak rwnie prawo do intymnoci. Jednoczenie psycholog wiadomy jest skutkw, jakie przynosi lub przynie moe w przyszoci jego oddziaywanie - ostatecznie powinny to by skutki pomylne dla odbiorcy lub odbiorcw czynnoci zawodowych psychologa. W kadym przypadku na psychologu ciy odpowiedzialno za nastpstwa kontaktu, jaki w ramach swojej roli zawodowej nawizuje z drugim czowiekiem. Granice ingerencji psychologa wyznaczone s z jednej strony - jego kompetencjami profesjonalnymi, z drugiej strony - celami i oczekiwaniami formuowanymi przez osoby zgaszajce si po pomoc psychologiczn.
 
Wsppracujc z przedstawicielami innych zawodw, psycholog nie przekracza granic swoich kompetencji i szanuje kompetencje innych specjalistw. Jednoczenie dba o utrzymanie wasnej tosamoci zawodowej, respektuje cele i wartoci waciwe wasnej profesji i wystrzega si identyfikacji z postawami innych specjalistw, jeli te postawy s niezgodne z zasadami etycznymi zawodu psychologa. Zasada ta obowizuje zawsze, ilekro psycholog wystpuje w swojej roli zawodowej, bez wzgldu na to, jakie specyficzne s cele i zadania instytucji, w ktrej jest on zatrudniony.
 
W przypadku rezygnacji z wykonywania zawodu psychologa na rzecz innych rl zawodowych ( np. administracyjnych) osoba z wyksztaceniem psychologicznym nie powinna celowo wykorzystywa zwizanej z kierunkiem wyksztacenia wiedzy oraz umiejtnoci poznawania ludzi i oddziaywania na nich w sposb niezgodny z etyk zawodow psychologa. Psycholog angaujcy si w dziaalno polityczn nie powinien wykorzystywa prestiu zawodu psychologa jako argumentu popierajcego prezentowane pogldy.
 
Zasady oglne Wykonujc czynnoci zawodowe, psycholog zawsze dy do tego, eby kontakt z nim by pomocny dla drugiego czowieka czy grupy osb. Psycholog z racji swojego zawodu poczuwa si do udzielania pomocy psychologicznej w kadych okolicznociach, gdy zachodzi taka potrzeba.
 
Psycholog jest wiadomy szczeglnej odpowiedzialnoci wynikajcej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Powinien zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje si zada przekraczajcych jego moliwoci. Dokada wszelkich stara, aby zapewni jak najwyszy poziom wykonywanej pracy.
 
Przyjmujc okrelon postaw wobec norm moralnych i obyczajowych w yciu prywatnym psycholog zdaje sobie spraw, e jego decyzje w sprawach osobistych mog wpywa na jako jego czynnoci zawodowych a take rzutowa na zaufanie spoeczne do psychologii i psychologw. W spoecznych oczekiwaniach zawarte s przy tym wysokie wymagania dotyczce przestrzegania zasad etycznych w yciu prywatnym przez osoby, ktrych rola zawodowa obejmuje oddziaywania na drugiego czowieka.
 
Obowizkiem psychologa jest stay rozwj zawodowy i denie do staego rozwoju osobistego. Kwalifikacje psychologa powinny odzwierciedla aktualny poziom wiedzy i technik psychologicznych. Psycholog korzysta z dorobku nauki wiatowej. Przyjmowanie twierdze i metod wypracowanych w innych warunkach spoecznych i kulturowych powinna poprzedza krytyczna analiza moliwoci ich wykorzystania w naszych warunkach.
 
Psycholog ustosunkowuje si twrczo do zastanego dorobku swojej dyscypliny. Przyczynia si do rozwoju wiedzy, ulepszania metod badawczych, narzdzi diagnostycznych i technik terapeutycznych. Jest krytyczny wobec wasnych dokona, rozpowszechniajc je ujawnia sposoby dotychczasowej weryfikacji. Dy do bezstronnoci i obiektywizmu w ocenie nowych technik oddziaywania psychologicznego i nieprofesjonalnych form pomocy psychologicznej oraz powstrzymuje si od dziaa utrudniajcych ich rozwj, nie majc po temu merytorycznych powodw.
 
Psycholog udostpnia wasny dorobek naukowy, przestrzegajc zasad odpowiedzialnoci zawodowej, dobra osoby i dobra spoecznego.
 
Psycholog nie przedstawia niezgodnie z prawd swojego wyksztacenia , kompetencji profesjonalnych i dowiadczenia zawodowego.
 
Psycholog powstrzymuje si od wykonywania czynnoci zawodowych, jeeli okolicznoci zewntrzne lub jego wasny aktualny stan fizyczny czy psychiczny s tego rodzaju, e mog istotnie obniy poziom wykonywanej pracy lub zakci bezstronno osdu zawodowego.
 
Relacje midzy psychologami opieraj si na wzajemnym szacunku i koleestwie, wynikajcymi ze wsplnoty wartoci i celw, wiadomoci rangi spoecznej wykonywanego zawodu oraz przyjtej na siebie odpowiedzialnoci zawodowej.
 
Psycholog nie jest obojtny na odstpstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych psychologw. Stwierdzajc nieetyczne postpowanie kolegi w sprawach zawodowych lub dowiadujc si o takim zachowaniu, psycholog stara si przekona go o niewaciwoci jego czynw, korzystajc gdy trzeba, z pomocy innych kolegw. Jeli taka interwencja okazuje si nieskuteczna, psycholog zgasza spraw do zarzdu oddziau PTP, ktry okrela dalszy sposb jej zaatwienia.
 
Krytyczna ocena pracy i dziaalnoci innych psychologw nie powinna mie charakteru deprecjonujcego osob i w adnym przypadku nie moe suy do rozgrywek osobistych. Psycholog powstrzymuje si od wydawania takich ocen w obecnoci osb postronnych, dbajc o nie podwaanie zaufania do psychologii i psychologw.
 
Psycholog wykazuje sta trosk o presti i poziom wykonywania zawodu. Nie udostpnia specyficznych technik diagnozy psychologicznej osobom nieprzygotowanym do ich kompetentnego stosowania. Psycholog przeciwstawia si podejmowaniu dziaalnoci psychologicznej, a zwaszcza stosowaniu specyficznych technik diagnostycznych i terapeutycznych przez osoby nie posiadajce kwalifikacji psychologicznych.
 
Psycholog nie moe akceptowa warunkw pracy, ktre ograniczaj jego niezaleno zawodow, a zwaszcza takich, ktre uniemoliwiaj stosowanie zasad etyki zawodowej. Psycholog powinien domaga si poszanowania dla wasnej niezalenoci, bez wzgldu na pozycj jaka zajmuje w hierarchii zawodowej. Kady psycholog ma obowizek wystpowa w obronie niezalenoci swych kolegw.
 

Psycholog jako praktyk

Podejmujc dziaalno praktyczn, psycholog akceptuje fakt, e jego odpowiedzialno zawodowa przybiera wwczas konkretna form odpowiedzialnoci za drugiego czowieka, czy grup osb.
 
Psycholog powinien wykonywa swoje czynnoci zawodowe dc do osignicia moliwie najwyszego poziomu swej pracy, bez wzgldu na to, kto jest odbiorc jego czynnoci i jaki jest jego osobisty stosunek do tej osoby czy osb. W szczeglnoci intencja niesienia pomocy i staranno w wykonywaniu czynnoci zawodowych przez psychologa nie zaley od takich waciwoci klienta /1/, jak: pozycja spoeczna, sytuacja , materialna, pogldy polityczne, wiatopogld i system wartoci, rasa, narodowo i wiek a take charakter problemw wymagajcych interwencji psychologicznej.
 
psycholog powinien poinformowa klienta o ewentualnym ryzyku zwizanym ze stosowanymi metodami terapeutycznymi oraz o istniejcych metodach alternatywnych, z uwzgldnieniem metod niepsychologicznych. Jeli psycholog nie jest w stanie udzieli skutecznej pomocy wskutek braku kwalifikacji potrzebnych w danym wypadku lub powstania wadliwej relacji z klientem, kieruje go do innego psychologa lub do innego specjalisty. Psycholog podejmuje si jedynie tych czynnoci zawodowych, do ktrych posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim szkoleniem i dowiadczeniem praktycznym.
 
Rozpoczynajc prac, psycholog kadorazowo uzgadnia z klientem cel i zakres swoich oddziaywa oraz zasadnicze sposoby postpowania. Ustalenia te maj charakter wstpny i mog ulec zmianie w toku dalszych kontaktw. W przypadku istnienia niezgodnoci pogldw naley dy do uzgodnienia jednolitego stanowiska. Psycholog respektuje system wartoci klienta i jego prawo do podejmowania wasnych decyzji, nie powinien jednak podejmowa si interwencji, jeli jej cele lub stosowane metody nie byyby zgodne z jego etyk zawodow.
 
Osoby zgaszajce si do psychologa nie z wasnej inicjatywy zarwno doroli jak dzieci, (kierowane na badania diagnostyczne lub zabiegi psychokorekcyjne) powinny by przez niego informowane o celu postpowania, stosowanych metodach, wynikach i sposobie ich udostpnienia. Psycholog stara si uzyska akceptacj planowanych czynnoci zawodowych przez te osoby.
 
Osoby maoletnia powinny by traktowane w sposb szczeglny. Podstawow zasad psychologa w pracy z osobami maoletnimi jest ich dobro, co oznacza, e osoby te w kontaktach z psychologiem maja prawa nie mniejsze ni klienci doroli. Kontakty z psychologiem w adnym razie nie mog by realizowane pod presj ze strony instytucji i osb dorosych decydujcych w imieniu maoletniego. W takim przypadku oraz z razie stwierdzenia naruszenia przez instytucj lub osoby dorose dobra maoletniego psycholog ma prawo odmwi wsppracy z tymi instytucjami i osobami. Psycholog ma moralny obowizek sta w obronie praw maoletniego. Psycholog ma prawo i te obowizek respektowa decyzj maoletniego jako osoby ludzkiej w zakresie kontaktw z nim.
 
Osobom korzystajcym z diagnozy i terapii psychologicznej psycholog udziela informacji o stosowanych metodach i uzyskanych wynikach, kierujc si dobrem tych osb. Psycholog unika postpowania stwarzajcego ryzyko zagroenia wartoci cenionych przez klienta a take okazji do bdnej interpretacji podawanych informacji. W wypadkach wtpliwych psycholog upewnia si, czy informacje zostay waciwie zrozumiane.
 
Psychologa obowizuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomoci objtych tajemnic zawodow moe nastpi jedynie wtedy, gdy powanie zagroone jest bezpieczestwo klienta lub innych osb. Jeli jest to moliwe, decyzj w tej sprawie naley dokadnie omwi z dowiadczonym i bezstronnym koleg. Materiay poufne powinny by komisyjnie zniszczone, jeeli zaistniej warunki groce ich ujawnieniem.
 
Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta dopuszczalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celw pomocy psychologicznej.
 
Wsppracujc ze specjalistami z innych dziedzin lub korzystajc z ich konsultacji (tj. wykonujc badanie na ich zlecenie), psycholog udostpnia wyniki wasnych bada tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Informuje przy tym o koniecznoci utrzymania tych danych w tajemnicy.
 
Korzystajc z pomocy personelu pomocniczego bez penych kwalifikacji (np. asystenci psychologiczni, studenci, pielgniarki itp.) psycholog odpowiada za realizacj zasad etyki zawodowej. W szczeglnoci psycholog powiadamia asystentw o obowizku bezwzgldnego przestrzegania tajemnicy zawodowej, z wyjtkiem zagroenia bezpieczestwa osb, a materiay powierzone asystentom do opracowania zabezpiecza w miar moliwoci przed imienn identyfikacj.
 
Psycholog zachowuje wraliwo etyczn, nie unika rozstrzygania konfliktw moralnych, lecz stara si je dostrzega, dokadnie rozwaa sytuacj i podejmuje decyzje kierujc si wasnym rozeznaniem, w oparciu o naczelne wartoci etyczne swojego zawodu. Nawet nie akceptujc postpowania osoby, psycholog powinien stara si jej pomc.
 
Gdy w swoich czynnociach zawodowych psycholog zostanie uwikany w konflikt interesw, zarwno midzy osobami, jak midzy osobami i instytucja, postpuje tak, aby nie spowodowa szkody dla ktrejkolwiek z zainteresowanych stron. Jeli w gr wchodzi konflikt midzy interesami osoby i instytucji, psycholog zachowuje bezstronno
 
Ogaszajc lub reklamujc usugi zawodowe, psycholog rzetelnie przedstawia swoje kwalifikacje i zakres oferowanych czynnoci.
 
Psycholog jako psychoterapeuta jest wiadomy niebezpieczestw wynikajcych z jego moliwoci wpywania na innych ludzi, w zwizku z czym poddaje si superwizji lub konsultacji
 

Psycholog jako badacz

Psycholog w roli badacza zdaje sobie spraw z tego, e wyniki bada naukowych nie tylko stanowi poszerzenie obszaru ludzkiej wiedzy, lecz mog take by wykorzystane w praktyce spoecznej. Psychologia ze wzgldu na sw bliskoc z yciem spoecznym jest t dziedzin nauki, ktrej wyniki mog by naduywane w celu ksztatowania przekona i zachowania ludzi. Podejmujc badania naukowe psycholog starannie rozwaa ich stron etyczn, a zwaszcza moliwe pozytywne i negatywne konsekwencje udostpnienia wynikw bada i ich wykorzystania w praktyce spoecznej.
 
Psycholog prowadzcy badania naukowe podejmuje tematy zgodne z wartociami etycznymi swojej profesji, jest odpowiedzialny za dobr metod badawczych umoliwiajcych uzyskanie wiarygodnych wynikw i za rzetelne przedstawienie rezultatw bada. W sprawach tych psycholog podejmuje decyzje nie ulegajc presji osb ani okolicznoci.
 
Podejmujc badania z udziaem ludzi, psycholog starannie rozwaa zgodno planowanego przedsiwzicia z oglnymi zasadami etyki zawodowej. Przy zatwierdzaniu planw bada podlegych czonkw zespou badawczego, doktorantw czy magistrantw kierownik lub promotor powinien uwzgldnia kryteria etyczne. Osoby pracujce pod czyim kierunkiem rwnie ponosz odpowiedzialno za stron etyczn bada, w tym zakresie, w jakim zaley to od ich wasnej decyzji.
 
Psycholog przestrzega zasady dobrowolnoci uczestniczenia w badaniach psychologicznych, a take respektuje prawo uczestnikw do wycofania si w dowolnym momencie z dalszego udziau w badaniach. Jeeli uczestnicy bada pozostaj w stosunku zalenoci wobec prowadzcego badania jako jego studenci, klienci lub pracownicy, a take wtedy, gdy istnieje moliwo spoecznej presji na udzia w badaniach, naley szczeglnie zadba o to, aby zasada dobrowolnego udziau nie bya naruszona.
 
Psycholog nie podejmuje bada, ktre mogyby narazi osoby uczestniczce na cierpienia lub utrat cenionych wartoci. Jeeli wane wzgldy poznawcze i praktyczne przemawiaj za przeprowadzeniem tego rodzaju bada i nie istniej inne sposoby uzyskania danych, naley bezstronnie rozway, czy spodziewane korzyci z bada uzasadniaj i usprawiedliwiaj ich prowadzenie. Przed uzyskaniem zgody na udzia w badaniach naley w takich wypadkach szczeglnie starannie poinformowa przyszych uczestnikw o ich przebiegu. Uczestnikami takich bada nie mog by osoby pozostajce w stosunku zalenoci wobec prowadzcego badania. Psycholog zobowizany jest rwnie podj wszelkie dostpne kroki w celu zminimalizowania przykroci zwizanych z badaniami i ich negatywnych skutkw dla osb uczestniczcych.
 
Przed rozpoczciem bada psycholog ma obowizek poinformowania uczestnikw o ich celu, przebiegu, a zwaszcza o tych aspektach badania, co do ktrych w sposb uzasadniony mona oczekiwa, e bd wpywa na gotowo uczestniczenia oraz wyjani wszystkie inne aspekty badania, o ktre pytaj uczestnicy i uzyska ich zgod. Jeeli planuje si zastosowanie urzdze rejestrujcych zachowanie uczestnikw bada (kamera, magnetofon albo obserwacja z ukrycia ) bezwzgldnie naley o tym poinformowa badanych i uzyska ich zgod. Dotyczy to zarwno dorosych jak i dzieci. W wyjtkowych wypadkach informacj te mona przekaza po zakoczeniu bada, naley jednak wtedy zapewni badanym moliwo odmowy zgody na wykorzystanie uzyskanych od nich danych.
 
W kadym przypadku powoywania si na konkretne wyniki bada psycholog usuwa z nich wszystko, co mogoby si przyczyni do identyfikacji osb uczestniczcych.
 
Posugujc si w badaniach zwierztami, psycholog unika zadawania im cierpie, jeli ze wzgldu na szczeglnie wane cele badawcze cierpienie zwierzcia jest nie do uniknicia, psycholog usilnie dy do jego zagodzenia.
 
Psycholog dba o rzetelne przedstawienie wynikw swych bada i stara si zapobiec ich niewaciwemu wykorzystaniu. Dlatego naley zawsze uwzgldnia wyniki, ktre nie potwierdzaj hipotez badawczych, istnienie alternatywnych hipotez i alternatywnych sposobw interpretacji wynikw oraz ograniczenia zasigu generalizacji uzyskanych rezultatw. Szczegln ostrono naley zachowa przy formuowaniu praktycznych wnioskw z bada.
 
Psychologa obowizuje prawdziwe i wyczerpujce informowanie o rdach, z ktrych korzysta. Psycholog nie zataja, e korzysta w swoich publikacjach lub pracach badawczych z materiaw innych autorw oraz z pomocy i konsultacji innych osb.
 
Uczestniczc w pracach zespoowych, psycholog respektuje prawa autorskie innych czonkw zespou i dba o ochron wasnych praw autorskich. Zasada ta jest szczeglnie wana przy prowadzeniu bada interdyscyplinarnych.
 
Psycholog nie firmuje swoim nazwiskiem adnych publikacji lub prac, w ktrych nie bra udziau, ani nie przedstawia swojego udziau w sposb niezgodny z rzeczywistym wkadem wniesionym w te prace.
 
Psycholog opiniujcy prace badawcze innych autorw zdaje sobie spraw ze znaczenia krytyki naukowej w rozwoju dyscypliny i cicej na nim osobistej odpowiedzialnoci za rzetelno wydawanych ocen. Psycholog nie podejmuje ocen pracy, jeli istniej okolicznoci uniemoliwiajce wydanie bezstronnej, rzetelnej i kompetentnej oceny.
 
Psycholog jako czonek spoecznoci akademickiej realizuje naczelne wartoci etyczne swojego zawodu, jak godno, podmiotowo i autonomia czowieka. W kontaktach z przedstawicielami innych dziedzin nauki stara si upowszechnia typ relacji oparty na tych wartociach.
 

Psycholog jako nauczyciel i popularyzator

Psycholog jest wiadomy faktu, e ze wzgldu na specyfik dyscypliny jego osobiste przekonania, wartoci i prywatne normy etyczne wpywa mog na dobr i sposb przekazywania treci dydaktycznych. Wystpujc w roli nauczyciela pokazujcego wiedz psychologiczn, psycholog powinien zaznaczy, kiedy prezentuje osobisty punkt widzenia; obowizuje go jednak znajomo i rzetelne przedstawienie innych stanowisk.
 
Przygotowujc studentw i absolwentw do praktycznego wykonywania zawodu, naley ka nacisk na jego aspekty etyczne, akcentujc naczelne wartoci etyczne zawodu. Psycholog wykorzystuje konkretne przykady dla rozwijania wraliwoci etycznej przyszych psychologw i ich umiejtnoci rozstrzygania dylematw moralnych towarzyszcych wykonywaniu czynnoci zawodowych. Pokazuje i przyblia studentom wzorce etycznego postpowania w sprawach zawodowych.
 
Psycholog jako nauczyciel, zwaszcza przy nauczaniu umiejtnoci praktycznych, zdaje sobie spraw, e jego postpowanie w stosunku do klientw czy podopiecznych ksztatuje postawy zawodowe uczniw.
 
W zajciach dydaktycznych, podczas ktrych prowadzone s demonstracje osb lub wytworw, psycholog unika momentw o charakterze widowiskowo-sensacyjnym. Wszelkie demonstracje powinna cechowa dyskrecja i takt. Jeli demonstracja dotyczy osb, udzia w niej powinien by w peni dobrowolny a osoby uczestniczce powinny by chronione przed jakimikolwiek skutkami ujemnymi. Jeli pojawi si ryzyko zaistnienia takich skutkw, naley demonstracj przerwa.
 
Zajcia w charakterze laboratoryjno - wiczeniowym dostarczajce uczestnikom okazji do wgldu we wasne problemy emocjonalne mog by prowadzone jedynie przez psychologw posiadajcych odpowiednie przeszkolenie. Psycholog prowadzcy tego rodzaju zajcia odpowiada za ich bezporednie i odlege skutki i dla uczestnikw.
 
Psycholog nie prowadzi adnego wycinkowego szkolenia dla niepsychologw w zakresie funkcji i prac wymagajcych penego wyksztacenia i kwalifikacji psychologa.
 
Psycholog w miar swoich moliwoci przeciwdziaa nauczaniu psychologii przez osoby nie posiadajce wyksztacenia psychologicznego, np. zgaszajc takie fakty do Zarzdu Gwnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Upowszechniajc wiedz psychologiczn, psycholog dba o zgodno przekazywanych treci ze wspczesnym stanem nauki, uwzgldnia rnice midzy hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposb rzetelny przedstawia praktyczne moliwoci psychologii. Szczeglnie starannie psycholog przedstawia te treci, ktre s niezgodne z obiegow wiedz psychologiczn lub podatne na rnorakie interpretacje.
 
Zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego obowizuj wszystkich polskich psychologw. Wstpujc do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog przyjmuje na siebie zobowizanie skrupulatnego przestrzegania zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i upowszechniania ich wrd psychologw niezrzeszonych w PTP. Postpowanie czonka PTP sprzeczne z Kodeksem Etyczno-Zawodowym pociga za sob sankcje, o ktrych orzeka Sd Koleeski.
 

Psychoterapia Wrocaw, Psycholog, Tarapia Wrocaw, miasto wrocaw, taisa wiznowska

psychoterapia psychoterapia
psychoterapia